Privacyverklaring, Cookie beleid en Disclaimer van Autobedrijf Cartech

Uitleg over het verzamelen en gebruiken van digitale (persoons)gegevens van klanten, leveranciers, andere opdrachtnemers en relaties van Autobedrijf Cartech

Privacyverklaring op de website van Autobedrijf Cartech
Autobedrijf Cartech hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Autobedrijf Cartech houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
-op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren

Als Autobedrijf Cartech zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autobedrijf Cartech
Bedrijvenweg 1
7442 CX Nijverdal
tel: 0548-616215
mail: info@autobedrijfcartech.nl


Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Cartech verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier op onze website, een online afspraak maakt, of een document uploadt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde documenten beschikbaar te stellen.
– uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
– uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij vanwege de noodzaak om te voldoen aan de wettelijk fiscale verplichting.
– bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
– bent u een relatie van ons bedrijf, dan gebruiken wij uw gegeven om contact met u te kunnen opnemen voor doeleinden die in het belang kunnen zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.
– U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden, c.q. doeleinden geen uitvoering kunnen geven
– als u bij ons een dienst afneemt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en kunnen wij die gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel informatie over verschaffen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aanbieden van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen.

Welke persoonsgegevens verzameld Autobedrijf Cartech
Autobedrijf Cartech verzameld uitsluitend persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.
Voor de bovenstaande doeleinden verwerken wij de volgende gegevens:
– persoonlijke gegevens (titel, naam/voorletters/tussenvoegsel, adres/postcode/woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
– bedrijfsgegevens (naam/adres/postcode/woonplaats, KvK-nummer, btw-nummer)
– persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met ons

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn verwerken wij uw gegevens samen met andere gegevens. De volgende gegevens worden ook als persoonsgegevens gekwalificeerd en worden door ons als zodanig behandeld:
– chassisnummer
– kenmerken van de auto
– kenteken van de auto
– onderhoudshistorie
– eigendomshistorie
– overige documenten die wij, met uw toestemming, nodig hebben voor de overeenkomst

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
– voor het verzorgen van de administratie, maken wij gebruik van een automotive software en het daarbij behorende boekhoudprogramma
– voor de afhandeling van betalingen via een Ideal betaallink maken wij gebruik van Payment Service Provider Mollie
– voor de analyse van de effectiviteit van onze site maken wij gebruik van Google Analytics 
– voor het versturen van werkplaatsberichten, verkoopberichten en nieuwsbrieven maken wij gebruik van een digitale voertuigomgeving.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)
gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Autobedrijf Cartech bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
– alle personen die namens Autobedrijf Cartech van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
– onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
– we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
– we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
– we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
– we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens
kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of
door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen
aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons
contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit
op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Cookie beleid

Het gebruik van cookies op de website van Autobedrijf Cartech
Onze website maakt gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gedownload naar -of worden uitgelezen van- het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Dit kan, bijvoorbeeld, door middel van de browser van een computer, tablet of smartphone.
Autobedrijf Cartech maakt gebruik van:
– functionele cookies, die maakt het mogelijk om bepaalde data of instellingen te bewaren, zodat we u bij een volgend bezoek aan onze website kunnen herkennen en uw instellingen behouden worden.
– analytische cookies, om statistieken bij te houden over het gebruik van de website oftewel gegevensverkeer analyseren via Google Analytics, om onze website te optimaliseren.
Indien uw bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, kunt u deze te allen tijde uitschakelen of verwijderen via de instellingen van uw browser (deze opties zijn vaak te vinden onder “Instellingen” of “Voorkeuren”). U kunt uw browserinstellingen ook zo instellen dat er geen cookies van onze website worden geaccepteerd.

Disclaimer

Disclaimer op de website van Autobedrijf Cartech
We hebben onze uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is, echter de juistheid van de aangeboden informatie kunnen wij niet garanderen. Wij behouden ons in deze dan ook alle rechten voor. Een ieder die gebruik maakt van de informatie die wordt aangeboden op deze website doet dat op eigen verantwoordelijkheid. Voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze website is Autobedrijf Cartech op geen enkele wijze aansprakelijk. Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo’s etc.) is eigendom van Autobedrijf Cartech of van de respectievelijke eigenaren.
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autobedrijf Cartech of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken.

Algemene voorwaarden BOVAG Onafhankelijke autobedrijven

Algemene voorwaarden BOVAG
Op al onze transacties zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing, waarover overeenstemming is bereikt met de ANWB en de consumentenbond. Deze kunt u downloaden of inzien bij ons bedrijf en gratis meenemen.

Deze pagina is voor het laatst herzien op: 01 juni 2022